۹۵/۱۰/۱۹

آسترهای سیلیکات یا اپوکسی غنی از روی

 

مصرف پوششهای غنی از روی به عنوان آستری برای زیرآیندهای فولادی، یک روش بسیار موثر برای حفاظت از خوردگی می باشد.

صنایع رنگ و رزین

این پوششها به طرق مختلف از خوردگی زیرآیندهای جلوگیری می کنند. در این مقاله خواص مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیزم فرآیندهای خشک شدن و حفاظت کاتدی (گالوانیکی) آسترهای آلی و معدنی غنی از روی تشریح و با یکدیگر مقایسه شده است.

همچنین در مورد نحوه پوشش دهی این آسترها به کمک رنگهای دیگر و عملیات برشکاری و جوشکاری بر روی سطوح فولادی دارای این آسترها مطالبی به اختصار ارائه شده است.

 

 

منبع: ایران نیوز

rang247اخبار صنایع رزیناخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۱۰/۱۹ آسترهای سیلیکات یا اپوکسی غنی از روی   مصرف پوششهای غنی از روی به عنوان آستری برای زیرآیندهای فولادی، یک روش بسیار موثر برای حفاظت از خوردگی می باشد. این پوششها به طرق مختلف از خوردگی زیرآیندهای جلوگیری می کنند. در این مقاله خواص مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیزم فرآیندهای خشک شدن...اخبار صنایع رنگ و رزین