95/10/08

بررسی محاسباتی جنبه های مختلف اتلاف رنگ

ارزيابی ميزان پوشانند گی رنگ، يک فاکتور تعيين کنند ه برای پيمانکار مجری و همچنين ناظر می باشد .

پوشانند گی عملی رنگ، تابع عوامل مختلفی نظير اتلافهای ناشی از وضعيت سطح، نحوه توزيع رنگ، روش اعمال و د رصد  ضايعات رنگ بود ه و مجموعه عوامل فوق الذکر د ر مقد ار نهايی حجم رنگ مصرفی موثر می باشند .

صنایع رنگ و رزین

د ر مرحله ابتد ايی تخمين هزينه رنگ مصرفی، حجم جامد  رنگ و مقد ار پوشانند گی تئوری رنگ مد نظر قرار می گيرند .

تخمين د قيق مقد ار رنگ لازم برای يک سازه صرفا بر اساس د و فاکتور فوق امکان پذير نمی باشد  چرا که با اين فرض انواع مختلف اتلاف رنگ مد نظر قرار نگرفته است.

د ر اين مقاله لزوم بررسی انواع مختلف اتلاف رنگ به تفصيل و بصورت محاسباتی مورد  بررسی قرارگرفته است.

 

 

منبع: فودپرس