تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پوششهای نانو کامپوزیتی

 

خواص مکانیکی از قبیل استحکام کششی، افزایش طول و چقرمگی  و پارامترهای مربوطه، ویژگی‌های مهمی د ر پوششها محسوب می‌شوند .

پوششها وقتی د ر معرض شرایط خارجی قرار می‌گیرند ، بایستی د ر برابر نیروهای کششی و فشاری ناشی از انبساط و انقباض د ر هر روز و هر فصل، مقاومت نمایند .

به عنوان مثال پوشش رویه بد نه اتومبیل باید  د ر مقابل برخورد  قطعات شن و ماسه و قطعات سخت از مقاومت کافی برخورد ار باشد .

بسیاری از پوششها قبل از عملیات شکل‌د هی بر روی زیرآیند  اعمال می‌شوند .

آخرین اخبار و مقالات صنایع رنگ و رزین

فلز پوشش شد ه د ر حین عملیات خم کرد ن و شکل‌د هی د ر معرض نیروهای برشی و کششی قوی قرار می‌گیرند .

مجموعه پوشش- زیرآیند  بایستی چسبند گی، استحکام و چقرمگی عالی د ر حین عملیات د اشته باشد .

پوشش قوطی‌های نوشابه باید  د ر مقابل سایش با قوطی‌های د یگر د ر هنگام پر کرد ن، جابجایی و حمل و نقل مقامت کافی د اشته ‌باشد .

پوشش مبلمان‌ و وسایل چوبی منزل باید  از مقاومت کافی د ر مقابل انبساط (د ر اثر جذب رطوبت چوب د ر فصول مرطوب سال) و انقباض (د ر اثر د فع رطوبت) برخورد ار باشد .

همچنین پوشش فویلهای نازک آلومینیمی باید  از قابلیت انعطاف پذیری کافی برخورد ار باشند .

آشنایی با روابط بین ترکیب پوشش و خواص مکانیکی  فیلم پوششی می‌تواند  تاثیر بسزایی د ر اصلاح و رسید ن به فرمولاسیون مناسب د اشته باشد . ‌

عملکرد  یک پوشش د ر شرایط واقعی به شد ت به خواص فیزیکی و مکانیکی و تغییرات آن با د ما وابسته است.

تجزیه مکانیکی د ینامیکی (DMA)، زمان نسبتاً مد ید ی است که به عنوان فنی برای شناسایی اینگونه خواص و تغییرات د ر مواد  پلیمری بکار می‌رود . با این وجود ،

د ر مقالاتی که د ر مورد  پوششها نوشته شد ه، د ر مورد  استفاد ه از DMA برای شناسایی پوششهای پخت شد ه و همچنین بررسی پیشرفت واکنشهای پخت چند ان بحث نشد ه است.

منبع: ایران نیوز

کارآفرینان عزیز ، برای راه اندازی کسب و  کار خود از ما مشاوره رایگان بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر با تلفن های : ۰۲۱۷۷۴۹۲۳۹۷ و ۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ تماس بگیرید.