95/10/08

مبد ل زنگ بر پایه تانن های گیاهی: عملکرد ، کاربرد  و اجرا

مبد ل های زنگ فرمولاسیون های شیمیایی هستند  که بر روی سطوح زنگ زد ه به کار می روند  و می توانند  با اکسید های آهن که به طور کامل از سطح جد ا نمی شوند  واکنش کرد ه و لایه ای زبر و چسبند ه روی سطح ایجاد  کنند  و آن را از خورد گی های بعد ی محافظت و بستری مناسب برای اعمال پرایمر (آستری) فراهم آورند .

صنایع رنگ و رزین
رنگ ساختمان و توليدکنندگان رنگ ساختمان

به کارگیری مبد ل زنگ نوعی آماد ه سازی سطح است، بخصوص برای سطوحی که با توجه به موقعیت زنگ زد گی د ر تجهیزات، هند سه آن ها و هزینه بالا امکان آماد ه سازی با روش های معمول از جمله سند بلاست وجود  ند ارد .

اکثر مبد ل های زنگ بر پایه تانن(تانیک اسید ) می باشند  که د ر واکنش با زنگ، کمپلکس فریک تانات به رنگ آبی- مشکی  تشکیل می د هند .

د ر این مقاله به بررسی چند  تحقیق انجام شد ه د ر خصوص عملکرد  مبد ل زنگ بر پایه تانن استخراج شد ه از گیاهان پرد اخته شد ه و سپس کاربرد  مبد ل زنگ، شرایط و نحوه اعمال آن، نوع و شرایط اعمال رنگ بر روی سطح آماد ه سازی شد ه با مبد ل زنگ بیان شد ه است.

 

 

منبع: ایران نیوز