۹۵/۰۹/۳۰

کنترل توزیع ضخامت لایۀ آبکاری به منظور اصلاح کیفیت

 

غالباً آبکاری قسمتهای از قطعات که دارای شعاعهای تیز و تو رفتگیهای عمیق و به طور کلی اشکال پیچیده ای هستند، مشکل ساز می باشد.

هدف از ارایۀ این مقاله، پیدا کردن راه حلهایی مشکل می باشد. عدم توجه و کم اهمیت جلوه دادن عواملی که بر نحوۀ توزیع ضخامت، در قطعات تحت آبکاری اثر گذار می باشند، از علل عمده در ایجاد کیفیت پایین و نامطلوب محصول می باشد.

در بسیاری از موارد، به گونه ای غیر عادی، برای حصول نیازها و خواسته های کمّی و کیفی توزیع یکنواخت ضخامت در نواحی که دارای تو رفتگی هستند، درخواست سیکلها و زمان طولانی در فرایند آبکاری می شود. انجام  این عمل، به تنها باعث افزایش هزینه می گردد، بلکه اتلاف مواد را نیز در پی خواهد داشت.

پس از بحث در مورد مهمترین عوامل مؤثر بر توزیع پوشش آبکاری، روشها و مراحلی ارایه خواهند شد که می توانند باعث ایجاد اصلاحاتی در نحوۀ توزیع پوشش آبکاری شوند.

 

 

منبع: ایران نیوز