95/10/13

گزارش دوره “رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی”- 8 و 9 دی

دوره آموزشی “دانش رنگسازی – رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی” در تاریخ 8 و 9 دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس علی فرزانه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در دوره رنگهای آلکیدی ساختمانی:
کالو رنگ، بهشت رنگارنگ، طیف سایپا، رنگارنگ اطلس، هیراد شیمی، نیکا، کیمیا رنگینه فام، رنگسازی شیمی صحرا و …

 

منبع: ایران نیوز

rang247اخبار صنایع رزیناخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ95/10/13 گزارش دوره 'رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی'- 8 و 9 دی دوره آموزشی 'دانش رنگسازی - رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی' در تاریخ 8 و 9 دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس علی فرزانه برگزار گردید. شرکت کنندگان در دوره رنگهای آلکیدی ساختمانی: کالو رنگ، بهشت رنگارنگ،...اخبار صنایع رنگ و رزین